Chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN

Tổng cục thuế đã có công văn 5479/TCT-CS ngày 28/11/2016 về việc khi Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ phát sinh chi phí lãi vay để mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp khác thì chi phí lãi vay này không được trừ khi tính chi phí thuế TNDN mà tính vào giá mua của phần vốn chuyển nhượng, giá mua của cổ phần khi chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần.

Nếu doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi đã góp đủ vốn điều lệ theo đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Chi phí lãi vay đảm bảo điều kiện: khoản vay của NH TM hoặc tổ chức tín dụng/ khoản vay của cá nhân, đơn vị khác mà lãi suất không vượt quá 1,5 lần lãi suất của NH TM.

Chi tiết các bạn tham khảo tại đây.

Leave a Reply