Danh mục: Kinh nghiệm kế toán

20 BƯỚC CHỐT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hạch toán chi phí thuế Môn bài; kết chuyển chi phí môn bài. Đối chiếu doanh thu, vat đầu ra, vat đầu vào khớp giữa tờ khai thuế và sổ 511, 3331, 133, nếu có …
Gửi tin nhắn